Erişilebilirlik

Kullanım şartları

www.dijitalmatematik.org internet sitesi, Eğitimde Görme Engelliler Derneği bünyesinde hizmet vermekte olup; görme engellilerin erişilebilir dijital matematik içeriklerine erişimini sağlamak maksadıyla kurulmuştur. İşbu sözleşme Kocatepe Mah. Mithatpaşa Cad. 72/8 Çankaya / ANKARA adresinde mukim Eğitimde Görme Engelliler Derneği (Bundan böyle EGED olarak anılacaktır) İle www.dijitalmatematik.org internet sitesine “Üye” olan kişi arasında, “Üye”nin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir. Kullanıcı, www.dijitalmatematik.org internet sitesinde yer alan içerikleri üye bulunduğu süre boyunca kullanırken aşağıda ifade edilen şartlara uyacağını kabul ve taahhüt eder.

1) “Üye”lik statüsünün kazanılması için, “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın “Site”de bulunan üyelik formunu, üyelik formunda talep edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda gerçeğe aykırı olmaksızın doldurması ve engel durumunu bildirir sağlık kurulu raporunu veya engelli kimlik kartını EGED'e ulaştırması gerekmektedir. Üyelik, www.dijitalmatematik.org internet sitesi yöneticilerinin üye olma talebinde bulunan kişilerin bilgi ve belgelerini incelemesinin ardından onayıyla gerçekleşir. “Üye”, “Site” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru, hukuka uygun ve herhangi bir hak ihlali yaratmayan nitelikte olduğunu kabul ve taahhüt eder. Üyelik etkinleştirme işleminin tamamlanması ve “Üye”ye bildirilmesi ile “Üye”lik statüsü başlamakta ve “Üye” işbu sözleşme ve “Site”nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. “Üye”lik hak ve yükümlülükleri sadece “Üye”lik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup “Üye” kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. “Üye”lik hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin “EGED”ten talepte bulunması halinde “EGED” elinde kullanıcı adı ve şifre bulunan gerçek veya tüzel kişinin ilgili üyelik hesabının “Üye” hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır; böyle bir durumda “EGED”in üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır. “EGED”, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan “Üye”lik başvurularını reddedebilir veya “Üye”lik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. “EGED”; işbu sözleşme ve “Site”de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, “Üye”lik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, “Üye”lik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, “Üye”nin gerçekleştirdiği işlemlerin “EGED” için hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi sebepleri ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın “Üye”nin üyeliğine son verebilir. “Üye”nin “Üye Profil Sayfası”na erişmek ve “Site” üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, “Üye” tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen “Üye”nin sorumluluğundadır. “Üye”nin, bu bilgilerin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı “Üyeler”in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan “EGED”in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. “Üye”, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
2) “Üye”, “Üye” ve “Kullanıcı” statülerinde iken “Site” üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu sözleşmenin hükümlerine, “Site”de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini,bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. 
3) www.dijitalmatematik.org internet sitesinde yer alan içerikler, 5846 sayılı kanunun “ çeşitli hükümler” başlığını taşıyan altıncı bölümün EK 11. MADDESİ kapsamında barındırılmaktadır. www.dijitalmatematik.org internet sitesinde yer alacak içeriklere erişmek isteyen kişilerin, siteye üye olurken engel durumlarını bildirir belgeyi üye kayıt formuna eklemesi veya e-posta vebenzeri iletişim araçlarıyla ulaştırması zorunludur. Mezkur mevzuat aşağıdaki gibidir:
  5846 Sayılı Kanunun "Altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yer alan
 " EK MADDE 11.
 - Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braille alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir. "Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." 
4) www.dijitalmatematik.org internet sitesinde yer alan eserler, engelliler (rapor ile belirlenmiş) dışında üçüncü şahıslarla paylaşılamaz.
5) www.dijitalmatematik.org internet sitesinde yer alan eserler her ne ad altında olursa olsun hiçbir şekilde ticaret amaçlı kullanılamaz.
6) Görme engellilere hizmet veren kütüphane, basımevi, üniversite, belediye, dernek, vakıf  vb. kurumlar, www.dijitalmatematik.org internet sitesi üzerinden indirdikleri eserleri kullanıcılarına sunarken içerikte hiçbir değişiklik yapamaz; içeriğin www.dijitalmatematik.org internet adresi üzerinde barındırıldığı, Erişilebilir Dijital Matematik Kütüphanesi Projesi'ne ilişkin iletişim bilgilerinin açıklandığı ve indirilen eserin erişilebilir formata dönüştürülmesinde emeği geçen kişi ve kurumların isimlerinin bulunduğu  bölümleri kaldıramaz. Bu durumun tespit edildiği hallerde kişilerin üyeliği sona erdirilir.
7) www.dijitalmatematik.org internet sitesine üye olan kişiler, yukarıdaki maddelerde belirtilen hükümlere aykırı davranışları nedeniyle Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin, üçüncü şahısların, eser sahiplerinin ve yayın evlerinin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin etmeyi ve konuyla ilgili cezai sorumluluğu üstlenmeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında “Site”nin ve “Site” üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; “EGED”in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır. 
8) “EGED”, “Hizmetler”i “Site”de belirtilen şekil ve nitelikte sunacak olup, “EGED”in “Hizmet”in kalitesi, uygulanabilirliği, bütünlüğü, sürekliliği ve benzeri konularda herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. “EGED”, “Hizmetler”in içeriğinde ve kapsamında her zaman değişikliğe gidebilir, söz konusu değişiklikler “Site”de yayınlanma ile yürürlüğe girecektir. 
9) “EGED”, “Üye” tarafından “Site”ye beyan edilen “Üye” bilgilerini; zorunlu haller hariç olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşamaz. “EGED”, ancak yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde “Üye”nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. 
10) Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve “Site”de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, “EGED”, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. “EGED”, kullanıcılar ve kullanıcıların “Site”yi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi'ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi'ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. “Üye” ve “Kullanıcılar”ın “Site” ile ilgili “EGED”e ulaştırdıkları her türlü istek, öneri, yorum ve soruları içeren bilgiler “Site” performansını ölçmek açısından saklanabilir. 
11) “EGED”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda “Site”de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, “Üye”nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.
12) Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “EGED” işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “EGED” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “EGED”ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “EGED”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
13) İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı veya uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.
14) İşbu sözleşme “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe gir